སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་གི་རྫོགས་བྲིས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ།

 རྫོགས་བྲིས་ནི་ཁྱབ་བདག་རྫོགས་ཆེན་པ་པདྨ་སྐལ་བཟང་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱུན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཡིན་ལ།  ཞིང་ཆེན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་དང་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེང་ཆོས་གྲྭའི་སློབ་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་མང་པོས་དབུ་མེད་ཀྱི་འཁྱུག་བྲིས་ཏེ་རྫོགས་བྲིས་ཀྱི་ལམ་ནས་འབྲི་བ་དངདགའ་མོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

WechatIMG4.jpeg

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  དོན་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ།